Menu
GABBY LANGUAGE SCHOOL
VAŠA JAZYKOVÁ ŠKOLA
štátnice, pracovné pohovory, súdne preklady a iné

Reklamný spot v rádiu

Levely

 

1. Starter
Gabby.sk jazyková škola Žilina

Jazyk som sa ešte nikdy neučil,nemám žiadne základy. Chcem ísť úplne od začiatku. Študent sa učí základnú slovnú zásobu a gramatiku, zoznamuje sa s anglickou výslovnosťou. Učí sa odpovedať na bežné otázky ( meno, vek, práca, rodina, hobby).

2. Elementary A1
Kurzy v jazykovej škole Žilina

Viem predstaviť seba a iných, dokážem sa pýtať a odpovedať na základné otázky o osobných údajoch, ľuďoch, ktorých poznám a veciach, ktoré mám. Viem jednoducho reagovať v komunikácii za predpokladu, že človek, s ktorým sa rozprávam, hovorí pomaly a zrozumiteľne a je ochotný mi pomôcť. Dokážem používať jazyk k uspokojeniu základných potrieb
(opýtať sa na cestu, kúpiť si jedlo), dokážem klásť jednoduché otázky.

3. Pre- Intermediate A2
Jazykové kurzy - angličtina Žilina

Hovorený prejav je plynulejší, písaný prejav komplexnejší (dokážem používať jednoduchšie súvetia). Slovná zásoba sa prehlbuje a konkretizuje. Po skončení daného levelu som pripravený na skúšku KET (Key English Test). Skúška je vhodná ako motivácia pre deti a dospievajúcich. Na danú skúšku som pripravný približne po jednom roku štúdia angličtiny.

 

4. Intermediate B1
Kurzy pre začiatočníkov aj pokročilých Žilina

Rozumiem základným bodom prejavu, s ktorým sa bežne stretávam v práci, v škole a pri oddychu. Viem si poradiť vo väčšine situácií, ktoré môžu vzniknúť počas cestovania. Viem vytvoriť jednoduchý text na známe a blízke témy. Viem opísať svoje zážitky, udalosti, sny, nádeje a túžby, viem jednoducho odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány. Rozlišujem formálny a neformálny jazyk. Som pripravený na skúšku PET ( Preliminary English Test/ Pet for school). Učím sa cudzí jazyk približne 2 roky.

5. Upper-Intermediate B2
Jazykové kurzy pre maturantov

Rozumiem hlavným myšlienkam náročného textu, či už na konkrétnu alebo abstraktnú tému, vrátane odborných článkov vo svojom odbore. Viem komunikovať pomerne spontánne a plynulo, takže môžem bez veľkých zábran komunikovať aj s „Native speakerom“ (človekom, ktorému je daný jazyk materinský). Viem vytvoriť zrozumiteľný podrobný text na množstvo tém a viem vysvetliť svoje stanovisko k problematike s vymenovaním výhod a nevýhod viacerých možností. Som pripravený na skúšku FCE ( First Certificate )- malá štátna skúška z anglického jazyka.

Advanced C1
Jazyková škola Žilina

Rozumiem širokej škále náročných dlhších textov a viem rozoznať aj implicitný význam. Viem sa vyjadriť plynulo a spontánne bez dlhšieho hľadania vhodných výrazov. Viem flexibilne a obratne používať jazyk na spoločenské, akademické a profesionálne účely. Viem vytvoriť jasný štruktúrovaný podrobný text na komplexné témy a aktívne pri tom používam rôzne formy organizácie textu a logické konektory. Táto úroveň nadväzuje na skúšku CAE (Certificate in Advanced English), ktorá je pre kandidátov ovládajúcich angličtinu na advanced úrovni.