Ochrana osobných údajov
Domov

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Súhlas na spracovanie osobných údajov pre jazykovú školu Gabby Language school s.r.o. Žilina dávate za účelom:
  • zverejňovania informačných materiálov z podujatí jazykovej školy na webovom sídle školy, v rozsahu
    meno, priezvisko, vek, individuálne a spoločné fotografie a videá z týchto podujatí,
  • dodania služieb v rámci zabezpečovania jazykového kurzu
  • databázovej evidencie prevádzkovateľa a zasielania informácií
  • činnosti Jazykovej školy Gabby Language school – v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.